Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

Štefan Csernava - Prívlačuj
Slnečná 36
94501 Komárno
tel: +421 950 591 112
privlacuj(a)gmail.com
IČO: 50 416 952
Nie som platca DPH

AKCIE

Naša cena 1,94 EUR
Skladom
Naša cena 4,39 EUR
Skladom
Naša cena 0,53 EUR
Skladom

NOVINKY

arr3Už čoskoro sa začína sezóna aj na kaprových vodách :)...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 4,50 EUR
Skladom

» Ochrana osobných údajov

 Osobné údaje a ich ochrana

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto takúto zmluvu nie je možné ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie  objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre kupujúcich, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3/ Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. kuriérskej službe) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4/ Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu www.privlacuj.sk, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

5/ Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa čl. 8 ods. 3 týchto obchodných podmienok.

6/ Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v ods. 3 týchto obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7/ Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8/ Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a/ identifikačné údaje predávajúceho alebo zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný

b/ identifikačné údaje sprostredkovateľa, čo neplatí ak predávajúci pri získaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ

c/ účel spracúvania osobných údajov

d/ zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ

e/ doplňujúce informácie, ktoré sú ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a práv chránených záujmov v rozsahu najmä - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov Pre vydanie rozhodnutia podľa odseku 11 týchto obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona

6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné na základe súhlasu kupujúceho

 

9/ Právo kupujúceho možno obmedziť podľa odseku 8 bodu ods. 5 a ods. 6 týchto Obchodných podmienok, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10/ Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely marketingu v poštovom styku

c/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho

 

11/ Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať:

a/ voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

b/ a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

12/ Ak kupujúci uplatní svoje právo

a/ písomne ak z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona, žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania

b/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho, kópiu zápisnice je predávajúci odovzdať kupujúcemu

c/ u sprostredkovateľa podľa odseku a alebo b odseku 12 týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu

 

13/ Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

14/ Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť kupujúceho podľa Čl.8 ods. 8, ods. 10 a ods. 11 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9 týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode ods. 3 týchto Obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9975 99 Banská Bystrica
- Slovak Parcel Service s.r.o. Authorised Service Contractor for UPS Dlhá 91 | 949 07 Nitra Slovenská republika 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov - marketing, vernostný program, poskytnutie osobných údajov tretej strane

Týmto ako kupujúci a zákazník udeľujem výslovný súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov: - v rozsahu podľa Čl.8 ods.1 týchto obchodných podmienok - pre účely marketingu, vernostný program - tretím stranám za účelom doručenia tovaru (kuriérska a poštová služba, dopravca) Ďalej ako kupujúci udeľujem Štefan Csernava-Prívlačuj, so sídlom: Slnečná 36, 94501, Komárno výslovný súhlas o poskytnutí mojich osobných údajov v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 • Spoločnosť Štefan Csernava - Prívlačuj, so sídlom Slnečná 36, Komárno, 94501, Slovensko, IČO 50416952, zapísaná v živnostenskom registri v Komárne, č. 410-30218 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 • Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 • Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Štefanom Csernavom teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9975 99 Banská Bystrica
  • Slovak Parcel Service s.r.o. Authorised Service Contractor for UPS Dlhá 91 | 949 07 Nitra Slovenská republika 
  • Heureka Shopping s.r.o,  Heureka.cz, Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
  • Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13 602 00 Brno

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 • Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese privlacuj@gmail.com

 • Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.privlacuj.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods.1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.privlacuj.sk