Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

Štefan Csernava - Prívlačuj
Slnečná 36
94501 Komárno
tel: +421 950 591 112
privlacuj(a)gmail.com
IČO: 50 416 952
Nie som platca DPH

AKCIE

Naša cena 1,94 EUR
Skladom
Naša cena 5,40 EUR
Skladom
Naša cena 0,26 EUR
Skladom

NOVINKY

arr3Už čoskoro sa začína sezóna aj na kaprových vodách :)...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 4,50 EUR
Skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.privlacuj.sk.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým sú Štefan Csernava - Prívlačuj so sídlom: Slnečná 36, Komárno, 94501  (ďalej len "predávajúci")

Údaje predávajúceho: Štefan Csernava – Prívlačuj, Slnečná 565/36, 94501 Komárno ,tel: +421 950 591 112,privlacuj@gmail.com, IČO: 50 416 952, DIČ: 1086084626 (Nie som platca DPH) ,Číslo účtu bezhotovostnej platby: SK0265000000000090597348 - Poštová banka ako predávajúcim ( ďalej len "predávajúci") a "kupujúcim" ( ďalej len "kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu, uzatvorenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na svojej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatvorení kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zoznam tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu prevádzkovateľa je katalógom bežne dodávaného tovaru a prevádzkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Čl.1 Spôsob objednávania

1/ Objednávať si môžete on-line priamo na stránke elektronického obchodu www.privlacuj.sk, na telefónnom čísle: +421 950 591 112 alebo prostredníctvom e-mailu privlacuj@gmail.com.

2/ Kúpna zmluva ( ďalej len "objednávka") je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:

a/ kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu

b/ telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu

c/ vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu

3/ Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti, platných cien a termíne dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "Potvrdenie objednávky".

4/ V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 

Potvrdenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky, toto potvrdenie má zároveň informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

5/ Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje číslo Vašej objednávky, údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

6/ Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

7/ V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj špecifickými záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Čl.2 Práva a povinnosti predávajúceho

1/ Predávajúci je povinný:

a/ dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho a vybaviť na prepravu potrebným spôsobom na jeho uchovanie a ochranu,

b/ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal právne predpisy a normy platné na území SR

c/ odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( užívateľskú príručku, záručný list - tam kde je nutný, daňový doklad)

2/ Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3/ Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

 

 

Čl.3 Práva a povinnosti kupujúceho

1/ Kupujúci je povinný:

a/ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

b/ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

c/ nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

d/ potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2/ Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Čl.4 Dodacie a platobné podmienky

1/ Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Fotografie a obrázky zobrazené pri výrobkoch môžu byť len ilustračné.

2/ Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.

3/ Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

4/ Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5/ V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

6/ Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

7/ V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

8/ Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

9/ Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo tovar chýba, je povinný kontaktovať predávajúceho najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený v plnej hodnote. Kupujúci je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu pre doručovaciu spoločnosť a k zhotoveniu fotodokumentácie. Po nahlásení poškodenej zásielky (poškodený alebo chýbajúci tovar) príde zodpovedný pracovník doručovacej spoločnosti spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

10/ Na reklamácie mechanického poškodenia tovaru alebo chýbajúceho tovaru, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

11/ Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom a záručným listom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

12/ Spôsoby platieb:

a/ pri prevzatí tovaru (dobierka) 
b/ platba na účet vopred

Čl.5 Kúpna cena

1/ Ceny tovaru sú koncové, predajné a sú uvádzané vrátane dane s pridanej hodnoty (DPH), v mene € (Euro) . Ceny tovaru nezahŕňajú cenu za poštovné, táto je uvedená samostatne.

2/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v určenej prevádzke predávajúceho, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.

3/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov na území SR, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O tejto zmene je predávajúci povinný informovať kupujúceho ešte pred vybavením objednávky.

4/ V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6/ V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7/ Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

Čl.6 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Čl.7 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.privlacuj.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru okamžite pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na prevádzku predávajúceho, kde bude následne s kupujúcim spísaný reklamačný list na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný zaslať písomný popis reklamácie v ktorom presne označí druh a rozsah chýb tovaru. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie písomného popisu chýb na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu

b/ doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!! Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, kde je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak si reklamáciu výrobku uplatní kupujúci po 12 mesiacoch od zakúpenia a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u kupujúcemu zaniká:

a/ nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b/ neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c/ uplynutím záručnej doby tovaru,

d/ mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e/ používaním tovaru v podmienkach, v ktorých sa kupovaný tovar nemá používať

f/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g/ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, h/ poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i/ poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j/ neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k/ zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a/ odovzdaním opraveného tovaru,

b/ výmenou tovaru,

c/ vrátením kúpnej ceny tovaru,

d/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e/ písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom E-mailu. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy ( pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné!! Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a/ predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

b/ predávajúci chybný tovar vymení. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a/ výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b/ v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v písomnom popise na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. "Postup reklamácie"

Čl.8 Osobné údaje a ich ochrana

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto takúto zmluvu nie je možné ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie  objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre kupujúcich, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3/ Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. kuriérskej službe) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4/ Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu www.privlacuj.sk, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

5/ Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa čl. 8 ods. 3 týchto obchodných podmienok.

6/ Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v ods. 3 týchto obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7/ Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8/ Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané - vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a/ identifikačné údaje predávajúceho alebo zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný

b/ identifikačné údaje sprostredkovateľa, čo neplatí ak predávajúci pri získaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ

c/ účel spracúvania osobných údajov

d/ zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ

e/ doplňujúce informácie, ktoré sú ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a práv chránených záujmov v rozsahu najmä - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov Pre vydanie rozhodnutia podľa odseku 11 týchto obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje na spracúvanie

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona

6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné na základe súhlasu kupujúceho

 

9/ Právo kupujúceho možno obmedziť podľa odseku 8 bodu ods. 5 a ods. 6 týchto Obchodných podmienok, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10/ Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely marketingu v poštovom styku

c/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho

 

11/ Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať:

a/ voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

b/ a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

12/ Ak kupujúci uplatní svoje právo

a/ písomne ak z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona, žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania

b/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho, kópiu zápisnice je predávajúci odovzdať kupujúcemu

c/ u sprostredkovateľa podľa odseku a alebo b odseku 12 týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu

 

13/ Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

14/ Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť kupujúceho podľa Čl.8 ods. 8, ods. 10 a ods. 11 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9 týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode ods. 3 týchto Obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

- Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9975 99 Banská Bystrica
- Slovak Parcel Service s.r.o. Authorised Service Contractor for UPS Dlhá 91 | 949 07 Nitra Slovenská republika 

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov - marketing, vernostný program, poskytnutie osobných údajov tretej strane

Týmto ako kupujúci a zákazník udeľujem výslovný súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov: - v rozsahu podľa Čl.8 ods.1 týchto obchodných podmienok - pre účely marketingu, vernostný program - tretím stranám za účelom doručenia tovaru (kuriérska a poštová služba, dopravca) Ďalej ako kupujúci udeľujem Štefan Csernava-Prívlačuj, so sídlom: Slnečná 36, 94501, Komárno výslovný súhlas o poskytnutí mojich osobných údajov v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

 • Spoločnosť Štefan Csernava - Prívlačuj, so sídlom Slnečná 36, Komárno, 94501, Slovensko, IČO 50416952, zapísaná v živnostenskom registri v Komárne, č. 410-30218 (ďalej len „predávajúci“alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 • Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 • Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Štefanom Csernavom teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9975 99 Banská Bystrica
  • Slovak Parcel Service s.r.o. Authorised Service Contractor for UPS Dlhá 91 | 949 07 Nitra Slovenská republika 
  • Heureka Shopping s.r.o,  Heureka.cz, Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
  • Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13 602 00 Brno

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 • Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese privlacuj@gmail.com

 • Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.privlacuj.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods.1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.privlacuj.sk

Čl.9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1/ Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

2/ Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme objednaný tovar.

3/ Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a túto doručiť na adresu predávajúceho!!

4/ Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho Štefan Csernava-Prívlačuj, Slnečná 36, 94501 Komárno.

5/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to zaslaním, alebo osobne na adresu Štefan Csernava-Prívlačuj, Slnečná 36, 94501 Komárno. Pri zasielaní doporučujeme tovar poistiť. Zásielky poslané na dobierku predávajúci nepreberie!

6/ Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

7/ Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota odstúpenia od zmluvy.

8/ Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9/ Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa Čl. 9 ods. 8 týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú podľa Čl. 9 ods. 5 obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr.

10/ V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle Čl. 9 ods. 2 a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

11/ Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale.

12/ Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

13/ Pri odstúpení od zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady od kupujúceho iba vtedy, keď vzhľadom na povahu tovaru nie je možné aby kupujúci odoslal tovar predávajúcemu späť poštou.

14/ V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v Čl. 9 ods. 4 a ods. 5 týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa ods. 8 týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

15/ Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom zmluvy je: - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil. - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov

15/ Formulár na odstupenie od zmluvy./fotky35242/jpg2pdf.pdf

Čl.10 Záverečné ustanovenia

1/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2/ V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že pre bežná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, alebo telefonicky.

3/ Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť, alebo fyzická osoba - podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Čl.11 Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO (riešenie sporov on-line)

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na (privlacuj@gmail.com)

V Komárne, dňa 01.07.2016