Prívlačuj
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po - Pi: 8:30 - 16:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 100,01 € a máte dopravu ZADARMO na SK
Novinky
24.02.2021
Už na ceste nový tovar: Stroft, Kahara čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Facebook

 Facebook logoSlovak Parcel Service

 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.privlacuj.sk.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým sú Štefan Csernava - Prívlačuj so sídlom: Slnečná 36, Komárno, 94501  (ďalej len "predávajúci")

Údaje predávajúceho: Štefan Csernava – Prívlačuj, Slnečná 565/36, 94501 Komárno ,tel: +421 950 591 112, info@privlacuj.sk , IČO: 50 416 952, DIČ: 1086084626 (Nie som platca DPH) ,Číslo účtu bezhotovostnej platby: SK62 8360 5207 0042 0703 8338 - mBank, ako predávajúcim ( ďalej len "predávajúci") a "kupujúcim" ( ďalej len "kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu, uzatvorenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na svojej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatvorení kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zoznam tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu prevádzkovateľa je katalógom bežne dodávaného tovaru a prevádzkovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
email: nr@soi.sk

Čl.1 Spôsob objednávania

1/ Objednávať si môžete on-line priamo na stránke elektronického obchodu www.privlacuj.sk
2/ Kúpna zmluva ( ďalej len "objednávka") je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:
 a/ kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu
3/ Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti, platných cien a termíne dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "Potvrdenie objednávky".
4/ V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 Potvrdenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky, toto potvrdenie má zároveň informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

5/ Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje číslo Vašej objednávky, údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
6/ Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.
7/ V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj špecifickými záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Čl.2 Práva a povinnosti predávajúceho

1/Predávajúci je povinný:
 a/ dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu správny druh tovaru v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho a vybaviť na prepravu potrebným spôsobom na jeho uchovanie a ochranu,
 b/ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal právne predpisy a normy platné na území SR
 c/ odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi ( užívateľskú príručku, záručný list - tam kde je nutný, daňový doklad)

2/Predávajúci má právo: 
 a/ na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 b/zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …). Zároveň má predávajúci právo zrušiť objednávku, ak má podozrenie (a/alebo sa potvrdí toto podozrenie), že sa jedná falošnú/podvodnú objednávku za účelom blokovania skladových zásob, spôsobenia škody odoslaním tovaru kuriérom/poštou bez úmyslu tovar prevziať, alebo ak ide o platbu na kradnuté údaje/kartu/PayPal. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Čl.3 Práva a povinnosti kupujúceho

1/ Kupujúci je povinný: 
 a/ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 b/ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 c/ nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
 d/ potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2/Kupujúci má právo:
 a/ na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 b/ zrušiť objednávku, ak cenu za tovar uvedenú na stránke predávajúci nevie dodržať, nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky
  Kupujúci môže objednávku zrušiť na web-stránke predávajúceho (rýchly kontakt - smartsupp chat), telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

Čl.4 Dodacie a platobné podmienky

1/ Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Fotografie a obrázky zobrazené pri výrobkoch môžu byť len ilustračné.
2/ Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
3/ Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
4/ Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5/ V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
6/ Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
7/ V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
8/ Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
9/ Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo tovar chýba, je povinný kontaktovať predávajúceho najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený v plnej hodnote. Kupujúci je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu pre doručovaciu spoločnosť a k zhotoveniu fotodokumentácie. Po nahlásení poškodenej zásielky (poškodený alebo chýbajúci tovar) príde zodpovedný pracovník doručovacej spoločnosti spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
10/ Na reklamácie mechanického poškodenia tovaru alebo chýbajúceho tovaru, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!
11/ Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom a záručným listom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
12/ Spôsoby platieb:
 a/ pri prevzatí tovaru (dobierka)
 b/ platba na účet vopred
 c/ PayPalom
 d/ v hotovosti, pri osobnom odbere

Čl.5 Kúpna cena

1/ Ceny tovaru sú koncové, predajné a sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), v mene € (Euro) . Ceny tovaru nezahŕňajú cenu za poštovné, táto je uvedená samostatne.
2/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej platby v určenej prevádzke predávajúceho, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej doručovacie služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
3/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov na území SR, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O tejto zmene je predávajúci povinný informovať kupujúceho ešte pred vybavením objednávky.
4/ V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
5/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6/ V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7/ Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Čl.6 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Čl.7 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.privlacuj.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru okamžite pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na prevádzku predávajúceho, kde bude následne s kupujúcim spísaný reklamačný list na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný zaslať písomný popis reklamácie v ktorom presne označí druh a rozsah chýb tovaru. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie písomného popisu chýb na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
b/ doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!! Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, kde je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak si reklamáciu výrobku uplatní kupujúci po 12 mesiacoch od zakúpenia a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


Nárok na uplatnenie záruky u kupujúcemu zaniká:

a/ nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b/ neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c/ uplynutím záručnej doby tovaru,
d/ mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e/ používaním tovaru v podmienkach, v ktorých sa kupovaný tovar nemá používať
f/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g/ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, h/ poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i/ poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j/ neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k/ zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a/ odovzdaním opraveného tovaru,
b/ výmenou tovaru,
c/ vrátením kúpnej ceny tovaru,
d/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e/ písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom E-mailu. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy ( pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné!! Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a/ predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b/ predávajúci chybný tovar vymení. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 a/ výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 b/ v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v písomnom popise na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. "Postup reklamácie"

Čl.8 Osobné údaje a ich ochrana

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Úvodné ustanovenia

 1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

 • Štefan Csernava - Prívlačuj, so sídlom Slnečná 36, Komárno, 94501, Slovensko, IČO 50416952, zapísaná v živnostenskom registri v Komárne, č. 410-30218

Osobnými údajmi:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo, 
 • fakturačná adresa,
 • doručovacia adresa,
 • IP adresa,
 • cookies,
 • informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.


2. Prevádzkovateľ e-shopu www.privlacuj.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5. účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.


II. Účely a doby spracovania Osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

1.: plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

a. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
b. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

2.: dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

a. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
b. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

3.: oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

a. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;
b. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

4.: marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

a. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
b. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;
c. Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

5.: Cookies - Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.privlacuj.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
 • základné funkčnosti webových stránok.

       Cookies sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   Služba Google Analytics umožňuje priradenie údajov, relácií a interakcií medzi viacerými zariadeniami pseudonymnému používateľskému ID. To znamená, že aktivity používateľov je možné analyzovať na rôznych zariadeniach. Tieto súbory cookie, čo sú textové súbory uložené na Vašom počítači, sa používajú na analýzu používania tejto webovej stránky. Používame funkciu „anonymizácia IP“, čo znamená, že údaje budú spracované v štátoch EÚ, alebo v inej časti podľa dohody o EHP. Vo výnimočných prípadoch môže byť celá IP adresa prenesená na server v USA a skrátená tam. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude kombinovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Spoločnosť Google analyzuje prenášané údaje v našom mene a poskytuje nám správy o činnosti a používaní našich webových stránok. Okrem toho spoločnosť Google poskytuje ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. Náš oprávnený záujem o spracovanie údajov je založený na tento účel. Právnym základom je § 13 ods. 1 písm. f zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po 14 mesiacoch sa údaje zhromaždené týmto súborom cookie automaticky raz mesačne vymažú. Správu súborov cookie môžete nastaviť nakonfigurovaním nastavení v softvéri prehliadača. Môžete sa tiež odhlásiť (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), aby ste zabránili spracovaniu údajov spoločnosťou Google. Ak to chcete urobiť, musíte si stiahnuť a nainštalovať doplnok (plug-in) prehliadača. Ak to chcete urobiť na viacerých zariadeniach, musíte si tento doplnok (plug-in) nainštalovať na všetky zariadenia.

   Naša webová stránka používa prehľady služby Google Analytics o demografických funkciách. to nám umožňuje robiť prehľady, ktoré zahŕňajú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto informácie vychádzajú z cielenej inzercie spoločnosti Google a z informácií od tretích strán. Tieto informácie nemôžu byť priradené k žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení vo svojom Google účte, alebo vo všeobecnosti odmietnuť zhromažďovanie údajov zo služby Google Analytics tak, ako je to popísaní v časti „Google súbory cookie“.

  • Naša webová stránka využíva službu Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). To nám umožňuje poskytovať „Facebookové reklamy“ používateľom našich webových stránok ako súčasť ich skúseností zo sociálnych sietí.

   Pomocou Facebook Pixelu je Facebook schopný ukázať návštevníkom stránky našu online ponuku cieľovej skupine pre zobrazovanie reklám (Facebook reklamy). Preto používame Facebook Pixely na zobrazovanie našich Facebookových reklám len pre používateľov Facebooku, ktorý prejavili záujem o našu online ponuku, alebo majú určité záujmy (napr. záujem o určité témy, alebo produkty, ktoré sú určené na základe navštívených webových stránok), ktoré posúvame na Facebook (tzv. „vlastné publikum“). Používaním Facebook Pixelov tiež chceme zabezpečiť, že naše Facebookové reklamy smerujú k potenciálnym záujmom používateľov a nie sú nepríjemné. Pomocou Facebook Pixelov môžeme ďalej sledovať efektívnosť Facebookových reklám pre štatistické účely a účely prieskumu trhu, keď vidíme, či používatelia boli presmerovaný na našu webovú stránku po kliknutí na Facebookovú reklamu (tzv. konverzie).

   Na tento účel môžu byť vo Vašom počítači uložené aj súbory cookie. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

   Vzniesť námietky proti použitiu webových stránok „Vlastného publika“ na Facebooku môžete vzniesť kedykoľvek v budúcnosti prostredníctvom https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

   Na to musíte byť prihlásený / -á na Facebooku. Ak nemáte účet na Facebooku, môžete reklamu z Facebooku deaktivovať na webovej stránke European Interactive Digital Advertising Alliance.

 • Naša webová stránka obsahuje doplnky od spoločnosti YouTube, patriacej pod Google Ing., so sídlom v San Bruno/California, USA. Tlačidlo YouTube pozostáva z názvu YouTube na červenom pozadí. Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok (plug-in), Váš prehliadač vytvorí priame prepojenie so servermi YouTube. To informuje server služby YouTube, ktorú konkrétnu stránku nášho internetu ste navštívili. Ak ste pri návšteve našich webových stránok prihlásený do služby YouTube pod svojím používateľským účtom, povolíte službe YouTube priradiť Vaše správanie na internete priamo na Váš osobný účet. Ak chcete takýmto prenosom údajov zabrániť, odhláste sa zo služby YouTube ešte pred návštevou našej webovej stránky.

  Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom služby YouTube, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 • Na našich webových stránkach sú integrované funkcie služby Instagram. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, United States. Ak ste prihlásený do svojho účtu na Instagrame, môžete prepojiť obsah našich stránok s profilom Instagram, a to kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožňuje spoločnosti Instagram priradiť Vašu návštevu našej webovej stránky pomocou Vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o ich používaní spoločnosťou Instagram. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Štefanom Csernavom teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  2. Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9975 99 Banská Bystrica
  3. Slovak Parcel Service s.r.o. Authorised Service Contractor for UPS Dlhá 91 | 949 07 Nitra Slovenská republika 
  4. Heureka Shopping s.r.o,  Heureka.cz, Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika
  5. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
  6. Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  7. Smartsupp.com, s.r.o. Milady Horákové 13 602 00 Brno
  8. Rondo.cz s. r. o. Nepravidelná 329/9 102 00, Praha 10
  9. Zásielkovňa s. r. o. Muchovo námestie 3624/8 851 01 Bratislava
  10. Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook")
  11. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, United States
  12. YouTube - Google Ing., so sídlom v San Bruno/California, USA
  13. In Time s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 90028
  14. ComGate Payments, a.s, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00
  15. InternetSK s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava
  16. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Budča 1039, 962 33 Budča Slovenská Republika

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@privlacuj.sk

Zmazanie a správa súborov cookie

Spravovať používanie súborov cookie môžete spravovať v závislosti od použitého prehliadača. Nižšie nájdete pomoc pre najbežnejšie prehliadače.
Microsoft Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE

Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1.
 Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a. alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.
6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b. zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
c. požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
d. požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
e. na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
f. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
g. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
h. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
i. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
j. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
k. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
l. právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom e-mailu uvedeného na webovej stránke e-shopu alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-shopu.
3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.
4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 a. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@privlacuj.sk
 b. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@privlacuj.sk  aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov - Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220 - (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.

Čl.9 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1/ Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.
2/ Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme objednaný tovar.
3/ Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
4/ Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho Štefan Csernava-Prívlačuj, Slnečná 36, 94501 Komárno, alebo na e-mailovú adresu: info@privlacuj.sk
5/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a to zaslaním, alebo osobne na adresu Štefan Csernava-Prívlačuj, Slnečná 36, 94501 Komárno. Pri zasielaní doporučujeme tovar poistiť. Zásielky poslané na dobierku predávajúci nepreberie!
V prípade záujmu je možné zo strany predávajúceho zabezpečiť prepravu s pomocou kuriérskej spoločnosti.
6/ Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
7/ Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota odstúpenia od zmluvy.
8/ Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
9/ Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa Čl. 9 ods. 8 týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú podľa Čl. 9 ods. 5 obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr.
10/ V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle Čl. 9 ods. 2 a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
11/ Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení.
12/ Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
13/ Pri odstúpení od zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady od kupujúceho iba vtedy, keď vzhľadom na povahu tovaru nie je možné aby kupujúci odoslal tovar predávajúcemu späť poštou.
14/ V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v Čl. 9 ods. 4 a ods. 5 týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa ods. 8 týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
15/ Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom zmluvy je: - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil. - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
16/ Formulár na odstupenie od zmluvy./fotky35242/jpg2pdf.pdf

Čl.10 Záverečné ustanovenia

1/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2/ V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že pre bežná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, alebo telefonicky.
3/ Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť, alebo fyzická osoba - podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Čl.11 Možnosť riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO (riešenie sporov on-line)

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
TU.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na (info@privlacuj.sk).

Alternatívne riešenie sporov:
V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci - spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).
Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Všetky práva vyhradené

Obsah stránky www.privlacuj.sk podlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa. 

V Komárne, dňa 25.05.2018

 

Novinky z blogu

Výber háčikov
26.02.2021 Návody
Výber háčikov
Máte staršie wobblery, či plandavky? Chceli ste si už dávno vymeniť háčiky, ale neviete ktorý typ, aký model by ste si mali vybrať? Ktoré háčiky sú vh... čítať celé
Január 2021
19.02.2021 Rybačky
Január 2021
Pár fotiek z januárových rybačiek. čítať celé
O wobbleroch
18.02.2021 Návody
O wobbleroch
  Výber správnej nástrahy môže byť problémom aj pre skúsenejších prívlačiarov. O to ťažšie je  orientovať sa vo svete wobblerov... čítať celé
Decembrové úlovky
03.01.2021 Rybačky
Decembrové úlovky
Pár fotiek z decembrových rybačiek. čítať celé

O nás

O nás
Zákazníci napísali

© - Všetky práva vyhradené www.privlacuj.sk

 

Všeobecné informácie

Obchodné podmienky
Reklamačný poriadok
Ochrana osobných údajov
Akcie a zľavy

 

Ocenenia

Kontakt
Logo
Štefan Csernava
Štefan Csernava
Po - Pi: 8:30 - 16:00
© - Všetky práva vyhradené www.privlacuj.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.